Protestantse Gemeente te Hillegom

Orde van dienst in de Maartenskerk op zondag 19 mei 2023. Eerste Pinksterdag.

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen

Lied 290

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,

ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan

(de gemeente gaat staan)

Aanvangspsalm: Lied 68 : 1 en 2

Moment van stilte

Groet

V             Genade en vrede, u en jullie allemaal,

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.

A            Amen.

Bemoediging

V             Onze hulp is in de naam van de Heer,

A            die hemel en aarde gemaakt heeft,

V             die trouw blijft tot in eeuwigheid

A            en niet loslaat het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

V             Lieve God, keer u om naar ons toe, en doe ons weer leven met hart en ziel.

Laat ons, o Heer, uw liefde zien, en toon ons uw heil.

Heilig ons hart, o Heer, opdat wij kind aan huis kunnen zijn bij U en bij elkaar.

Dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.

A            Amen                  

Vervolg aanvangspsalm:  Lied 68 : 7

(gemeente gaat zitten)

Inleidende woorden

Kyriëgebed

Glorialied:  Lied 704 (Dank, dank nu allen God)

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Lezing:  Joël 3, 1-5

Lied 678 (Vrees niet, gij land, verheugt u)

Lezing: Handelingen 2, 1-11

Lied 691 (De Geest van God waait als een wind)

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Lied 675 (Geest van hierboven)

Dienst van Gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden,

stil gebed

(gezamenlijk) ‘Onze Vader’

Collecte

Slotlied: Lied 415 (Zegen ons, Algoede)                                     (allen staan)

Zegen  besloten met gezongen ‘Amen’

Orgelspel