Corona, AVG en ANBI

Belangrijke formaliteiten in onze governance

Corona: de gebouw-specifieke gebruiksplannen

De berichten over oplopende besmettingscijfers,  overbezetting van ziekenhuizen en uitgeput zorgpersoneel worden steeds ernstiger. Daarom heeft de kerkenraad besloten om met ingang van aanstaande zondag 14 november u te vragen om bij binnenkomst van de kerk een coronatoegangsbewijs te tonen. Medewerkers zullen de QR-code op geldigheid scannen.

Ook blijven we u als voorheen begeleiden naar een zitplaats (placeren) waar gepaste afstand gewaarborgd is. Zo kan iedereen die de kerkdienst wil bijwonen daar een veilig gevoel bij hebben .

Na de dienst vervalt het placeren zodat iedereen die dat wil gezellig met elkaar koffie kan drinken. Ook dan raden we u wel aan om gepaste afstand te houden. We willen toch graag de goede boodschap verspreiden en niet het virus?

De diensten zijn online te volgen via Kerkdienstgemist.

 

In opdracht van het moderamen van de PKN is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Dit protocol is gebaseerd op de maatregelen die door de overheid zijn uitgevaardigd. Als kerkenraad hebben we dit protocol als leidraad gebruikt voor het opstellen van gebruiksplannen voor onze gebouwen.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook kerkgenootschappen vallen onder deze Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

De privacyverklaring van onze Protestantse Gemeente te Hillegom vindt u hier.

ANBI

1. PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILLEGOM

De Protestantse Gemeente te Hillegom en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een beschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Gemeente te Hillegom.

Informatie
RSIN (fiscaal nummer) 814463058 Protestantse Gemeente te Hillegom

Contactadres
Protestantse Gemeente te Hillegom
Postbus 135
2180 AC Hillegom

E-mail algemeen: kerkenraad@pghillegom.nl
website: www.pghillegom.nl

Doelstelling
De Protestantse Gemeente wil een gastvrije geloofsgemeenschap zijn die verbondenheid creëert tussen mensen, zich actief verbindt met haar omgeving en zoekt naar de weg van God in het leven. Meer informatie over hoe dat vorm krijgt, vindt u hier.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2016-2020 “Zoeken naar Samenhang” van de Protestantse Gemeente te Hillegom, dat is vastgesteld op 5 april 2016, vindt u hier. Het landelijk beleidsplan vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen) en door het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Protestantse Gemeente te Hillegom is vindt u hier.

Beloningsbeleid

Kerkenraad- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. De arbeidsvoorwaarden voor Predikanten zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De Protestantse Gemeente te Hillegom heeft een kerkelijk werker in dienst, een koster en twee kosters-beheerder. Hun arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland.

Activiteiten

De vele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op de website van de Protestantse Gemeente te Hillegom.

Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente te Hillegom worden samengevat gepubliceerd op deze website en jaarlijks gepubliceerd in het kerkblad Samen Kerk.

Jaarrekeningen worden na controle vastgesteld door de kerkenraad en een samenvatting wordt gepubliceerd op de website

* zie hier jaarrekening 2018
* zie hier jaarrekening 2019 met bijbehorende toelichting
* zie hier jaarrekening 2020

 

2. DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILLEGOM

Informatie
RSIN (fiscaal nummer): 824138831 Diaconie van de Protestantse Gemeente te Hillegom

Contactadres
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Hillegom
Postbus 135
2180 AC Hillegom
E-mail: diaconie@pghillegom.nl
website: www.pghillegom.nl

Doelstelling
De diaconie in Hillegom deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”

Via diaconale projecten is onze gemeente zowel financieel als met menskracht betrokken en verbonden met de wereld rondom ons.

Via het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) helpt de diaconie (samen met de RK Charitas en Open Hof diaconie) inwoners van Hillegom die in acute financiële problemen zijn geraakt en bij de overheid vergeefs aankloppen.

Het ISF verzorgt in Hillegom de voedselbank, die ca. 60 cliënten telt. Gemeenteleden zijn, met anderen, hierin actief.

Beleidsplan

Een onderdeel van het al eerder genoemde beleidsplan gaat over de Diaconie

Naar aanleiding van dit beleidsplan is het Jaarplan 2018 opgemaakt.

Bestuurssamenstelling

De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten

De vele activiteiten worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad Samen Kerk.

Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Hillegom zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd op deze site. 

  • De begrotingen 2017, 2018 en 2019 en de jaarrekening 2017 vindt u hier
  • De jaarrekening 2018 vindt u hier
  • De jaarrekening 2019, met ANBI-document, vindt u hier
  • De jaarrekening 2020 vindt u hier
  • De begroting 2020 vindt u hier
  • De begroting 2021 vindt u hier