Voorbereiding
Orgelspel
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de
kaarsen
De voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank. We
zingen
als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie).
Aankondiging aanvangspsalm door de ambtsdrager van dienst en handdruk (indien u dat
wenst is
een hoofdknik ook mogelijk).
(de gemeente gaat staan)
Aanvangspsalm Psalm 84: 1,2
Moment van stilte
Groet
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen.
Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.
Gebed van toenadering
(het gebed wordt beëindigd met de woorden …)
Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
Vervolg aanvangspsalm Psalm 84: 3,4
(gemeente gaat zitten)
Inleidende woorden
Kyriegebed, afgewisseld met 301 k: voorganger zingt eerste deel, gemeente antwoordt 3x.
Glorialied: 305
Dienst van het Woord
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Indien van toepassing:moment met de kinderen die naar
de kindernevendienst / crèche gaan
Lezing(en) en lied(eren) Psalm 23_ daarna zingen 23 c, 1,2 en 3
en Lukas 15: 1-7 daarna zingen 23 c 4 en 5.
Preek
Muzikaal meditatief moment
Lied na de preek: Gezang 837: 1 en 4
Gebeden en gaven
(Eventueel voorafgaand in memoriam en gedachtenislied, waarbij allen staan)
Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”
Collecte
Indien van toepassing:
de kinderen komen terug uit de nevendienst / crèche
Slotlied 978, 1,3 en 4
Zegen