Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom 09-07-2023

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen.
We zingen als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie), de voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank. Aankondiging aanvangspsalm door de ambtsdrager van dienst en handdruk (indien u dat wenst is een hoofdknik ook mogelijk).

(de gemeente gaat staan)

Aanvangspsalm: Psalm 92: 1 en 2

Moment van stilte

Groet
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen.

Bemoediging

Voorganger:    Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen:              die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen:              en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering

God, onze Vader,
nu wij hier zijn samengekomen
bij U en bij elkaar,
moeten wij U zeggen
dat wij soms ver weg zijn
van U en van elkaar.

Wij vragen U:
Allen:       Neem ons bij de hand
                 en help ons,
                 dat we samen verder gaan
                 op uw weg.

Dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen:       Amen.

Vervolg aanvangspsalm Psalm 92: 7 en 8
(gemeente gaat zitten)

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de heilige Geest bij de opening van de Schriften

Lezingen: Jesaja 35 en Handelingen 3:1-10

Lied: Lied 826: 1-3

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek Psalm 146: 1, 3, 5

Gebeden en gaven

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”

Collecte

Slotlied Lied 634

Zegen besloten met …

gezongen Amen

Handdruk ambtsdrager van dienst

Orgelspel