Orde van dienst op 7 januari 2024

Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied 138 1,2
Groet, bemoediging
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen.
Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.
Gebed van toenadering
Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
Lied: 138 3
Kyriegebed
Glorialied 484
Gebed bij de opening van de Schriften
Kindermoment
Lezing O.T: Jer 31:15-17
Lied: 498 1,2,3
Lezing N.T.: Mt 2:1-18
Lied: 498 4,5
Uitleg en verkondiging
Lied:517 1,2,4
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
+ aankondiging overlijden
Inzameling van de gaven
Slotlied: 487
Wegzending en zegen