Zondag 6 juni 2021, 10.00 Maartenskerk, max. 50 en Jong&Oud-dienst
Thema: Offensief van de Liefde

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met zang en pianospel kaarsenlied Lied 290:

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

(allen gaan staan)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

(allen gaan zitten)

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: Lied 223: 1, 3, 4 (pianospel en zang)

Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,
en dauw daal neer en geef het leven glans.
Lijster zing en wek in ons het lied
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.
Lang leve God, die ons de morgen geeft.
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest.
Leve de Zoon, die opstaat als de zon,
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.

Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan.
Wees een teken van de tijd die komt,
een zee van vrede, alle haat verstomt.
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij.
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:
ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood.

Opstaan, mensen, zet je feestmuts op,
een eind aan wachten: wereld op zijn kop!
Toeters, drums, viool, trompet, gitaar:
kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar.
Lang leve God, Hij deelt met ons de wijn.
Leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn.
Leve de Zoon, Hij zet de tafel klaar.
Je weet niet beter: altijd jubeljaar!

Moment met de kinderen

Inleiding op de Schriftlezingen en gebed

1ste Schriftlezing: 1 Samuël 16:14-23
“De geest van de HEER had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER hem een kwade geest, die hem kwelde. Zijn hovelingen zeiden tegen hem: ‘Het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. U heeft maar te bevelen, heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht; dat zal u goeddoen.’ ‘Doe dat, ‘zei Saul. ‘Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen.’ ‘Ik weet iemand die goed kan spelen, ‘zei een van de hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï uit Betlehem. Hij behoort tot een voorname familie en is een goed krijgsman, en hij is welbespraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de HEER hem bij.’ Saul stuurde boden naar Isaï met het verzoek: ‘Stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt.’ Isaï gaf zijn zoon David voor Saul een ezel beladen met brood mee, en ook een zak wijn en een geitenbokje. Zo kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn wapendrager. Aan Isaï liet hij vragen: ‘Ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst komen?’ En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed: de kwade geest liet hem dan voor even met rust.” (NBV)

2de Schriftlezing: Markus 3:13-19
“Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent), Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd.” (NBV)

Muzikaal intermezzo (kort)

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 790 (pianospel en zang)

Hoog als de hemel de liefde,
wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zeeën,
sterk als een stormwind haar kracht,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment

(allen gaan staan)

Slotlied: Lied 423 (pianospel en zang)

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen

Pianospel