Zondag 5 september 2021, Maartenskerk 10.00 uur, max. 100 – dienst
Thema: blijf verlangen!

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met kaarsenlied Lied 290:

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

(allen gaan staan)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

(allen blijven staan)

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: Lied 42: 1 (allen) 2 (zangers) 7 (allen)

allen:
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

zangers:
Tranen heb ik onder ’t klagen
tot mijn spijze dag en nacht
als mijn haters honend vragen:
`Waar is God dien gij verwacht?’
Ik gedenk hoe ik vooraan
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank Hem op te dragen
in zijn Huis op hoogtijdagen.

allen:
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

(allen gaan zitten)

Gebed

Inleiding op de Schriftlezing

Schriftlezing: Psalm 80:1-8

1 ¶ Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Een getuigenis. Van Asaf, een psalm.

2 Hoor ons, herder van Israël,
die Jozef leidt als een kudde.
U die troont op de cherubs, verschijn in luister
3 aan Efraïm, Benjamin en Manasse.

Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
4 God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

5 HEER, God van de hemelse machten,
hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk?
6 U liet ons brood van tranen eten
en een stroom van tranen drinken.

7 U hebt andere volken tegen ons opgezet,
onze vijanden drijven de spot met ons.
8 God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Tussenzang: Lied 80: 4 (zang door allen)

Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.

Vervolg Schriftlezing Psalm 80: 13-20

13 Waarom hebt u zijn omheining vernield?
Voorbijgangers plukken hem leeg,
14 wilde zwijnen wroeten hem om,
velddieren vreten hem kaal.

15 God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie, bekommer u om deze wijnstok,
16 de stek die uw hand heeft geplant, het kind dat u zelf hebt grootgebracht.

17 Hij is verbrand en weggehakt, verkwijnd onder uw duistere blik.
18 Leg uw hand op uw beschermeling,
het mensenkind dat u hebt grootgebracht.

19 Dan zullen wij niet van u wijken.
Laat ons leven, en wij roepen uw naam:
20 HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. (NBV)

Muzikaal intermezzo (kort)

Preek

Tekst: “Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?” (Galaten 3:1-3 NBV)

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 816 1 en 2 (zangers) 3 en 4 (allen)

zangers:
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

zangers:
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

allen:
Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

allen:
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment

(allen gaan staan)

Slotlied: Lied 675 door allen

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen

Orgelspel