Zondag 4 juli 2021, Maartenskerk 10.00 uur, max. 100-dienst en Jong&Oud-dienst
Thema: In beweging

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met zang (allen) en pianospel kaarsenlied Lied 290:

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

(allen gaan staan)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

(allen gaan zitten)

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: Lied 533 (zang en pianospel): 1 (zangers), 4 (allen), 6 (zangers)

zangers:
Daar komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij die mensen redt,
en met de minsten wil Hij zich verbinden;
zijn naam is bij vergetenen te vinden.
In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

allen:
Wie is die vreemde Joodse man,
die nergens thuis is in het land?
Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten.
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.
In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

zangers:
Er komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij, die mensen redt,
en bij de doden is Hij niet te vinden,
Hij wil zich met de levenden verbinden.
In Galilea overal
klinkt het verhaal van Jezus al.
Het zal niet meer verdwijnen,
en midden onder ons zal Hij verschijnen.

Moment met de kinderen

(de kinderen gaan naar de nevendienst)

Gebed en inleiding op de Schriftlezingen

1ste Schriftlezing: Ezechiël 1:28b-2:5
“Ik hoorde een stem die tegen mij zei: ‘Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken.’ Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed staan, en er werd opnieuw tegen mij gesproken: ‘Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk, dat zo halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen: “Dit zegt God, de HEER … ” En of ze nu horen willen of niet-het is immers een opstandig volk-, ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest.” (NBV)

2de Schriftlezing: Markus 6:1-6
“Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.” (NBV)

Muzikaal intermezzo

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek (zang en pianospel): Lied 816: 1 (zangers) 2 (allen) 3 (zangers) 4 (allen)

zangers:
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

allen:
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

zangers:
Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

allen:
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

(de kinderen komen terug)

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment

(allen gaan staan)

Slotlied: Lied 425 (zang door allen met orgelspel)

allen:
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Orgelspel