Intochtslied: ps.98: 1,2

Zing een nieuw lied voor God de Here,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

 

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,

Hij heeft in goedertierenheid,

naar de belofte eens gegeven,

het huis van Israël bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.

Zo werd tot in de verste landen

het heil van onze God aanschouwd.

 

Groet en bemoediging

 

(vervolg) Lied : ps. 98: 3

Laat heel de aarde een loflied wezen,

de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Heren wordt geprezen,

lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de Heer heeft onder ons zijn woning,

de Heer die bij ons intocht houdt.

Gebeden om ontferming

 

We zingen: lied 305

Alle eer en alle glorie

geldt de luisterrijke naam!

Vier de vrede die Hij heden

uitroept over ons bestaan.

Aangezicht / vol van licht,

zie ons vol ontferming aan!

 

Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!

Als genade die ons toekomt

is Hij onze nieuwe naam.

Licht uit licht, / vergezicht,

steek ons met uw stralen aan!

 

Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,

die de eenheid in ons ademt,

vlam, die ons vertrouwen voedt!

Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed om de opening van de Schrift

Bijbellezing : Handelingen 16: 25 t/m 34

 

We zingen: lied 657: 1,2 en 3

Zolang wij ademhalen

schept Gij in ons de kracht

om zingend te vertalen

waartoe wij zijn gedacht:

elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.

De lofzang om het leven

geeft stem aan onze dank.

 

Al is mijn stem gebroken,

mijn adem zonder kracht,

het lied op and’re lippen

draagt mij dan door de nacht.

Door ademnood bevangen

of in verdriet verstild:

het lied van Uw verlangen

heeft mij aan ’t licht getild.

 

Het donker kan verbleken

door psalmen in de nacht.

De muren kunnen vallen:

zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken

aan hemelhoog gezang,

waarvan de wijs ons tekent

dit lieve leven lang.

 

Verkondiging

 

Muzikaal meditatief moment

 

We zingen: lied 146c: 1 en 7

Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Israëls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja!

 

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en heilige Geest!

Halleluja! Halleluja!

 

RONDOM ONS ANTWOORD

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

We zingen als slotlied lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Orgelspel