Orde van dienst Maartenskerk Hillegom

‘Gouden Schaal’

Voorganger: Pastor Wilna Wierenga

Piano: Addy Alberts

Lector: José Harms

Ambtsdragers: José Harms en Anke van Voorst

We zingen lied 283: 1,2, en 3 In de veelheid van geluiden

Moment van stilte

Bemoediging

Groet

Drempelgebed

We zingen lied 283 : 4 en 5

Kyriëgebed

 

Woorden ter bemoediging uit psalm 70 : 5

Wie bij u hun geluk zoeken

zullen lachen en vrolijk zijn

wie van U hun redding verwachten

zullen steeds weer zeggen

‘God is groot!’

 

Inleiding op de zondag

 

Schriftlezing door de lector psalm 71:14- 24

Ik blijf naar u uitzien, altijd,

u lof brengen, meer en meer.

Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid,

van uw reddende daden, dag aan dag,

hun aantal kan ik niet tellen.

Spreken zal ik over uw macht, Adonai, mijn God,

de rechtvaardigheid roemen van u alleen.

God, u onderwees mij van jongs af aan,

en steeds nog vertel ik uw wonderen.

Nu ik oud en grijs ben,

verlaat mij niet, o God,

zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,

kan verhalen van de macht van uw arm.

Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God,

u hebt grootse daden verricht.

God, wie is aan u gelijk?

U hebt mij doen zien

veel ellende en nood –

laat mij nu herleven,

laat mij herrijzen

uit de diepten van de aarde.

Verhoog mij in aanzien,

omgeef mij met uw troost.

Dan zal ik u loven bij het spel op de harp,

u en uw trouw, mijn God.

Ik zal voor u zingen bij de lier,

Heilige van Israël.

Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing,

ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.

Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken:

wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan.

 

Lied 886 Abba vader U alleen

 

Schriftlezing door lector: Openbaringen 5 (NBV)

Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld.

Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien.

Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’

Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand.

Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in:

‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken.

Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’

Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’

De vier wezens antwoordden: ‘Amen’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. de overwinning tegemoet.

 

We zingen: 747 Eens komt de grote zomer of 726 : 1, 4 en 5

 

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: 726: 1,3 en 5 Hoor een heilig koor van stemmen

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment:

Anke vertelt met filmpje over collecte voor mensen met Lepra

Slotlied: 608 De steppe zal bloeien

 

Zegen