Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom
zondag 3 maart 2023, zondag oculi 

Voorganger: Ds. Annelies Moolenaar uit Lisse

Voorbereiding

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen 

We zingen als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie), de voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank. 

Aankondiging aanvangspsalm door de ambtsdrager van dienst en handdruk  (de gemeente gaat staan)

Aanvangspsalm 25a : 1 Mijn ogen zijn gevestigd  

Moment van stilte 

Groet 

Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 

Allen: Amen. 

Bemoediging 

Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

Gebed van toenadering 

(het gebed wordt beëindigd met de woorden …) 

Voorganger:  … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 

Vervolg aanvangspsalm 25a : 2 

(gemeente gaat zitten) 

Inleidende woorden: aandacht voor de bloemschikking, bij ‘zondag oculi’. Hij is dichtbij jou!

Kyrielied 547: 1 t/m 6 Met de boom des levens 

Dienst van het Woord 

Gebed om verlichting door de heilige Geest 

moment met de kinderen die naar de kindernevendienst gaan 

Schriftlezing: Marcus 5 : 21 t/m 34 (door lector)

Lied 221 : 1,2,3 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Schriftlezing: Marcus 5 : 35 t/m 43 (door lector)

luisterlied 493 Soms breekt uw licht https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU 

Preek 

Muzikaal meditatief moment 

Lied 556: 1,2 3 Alles wat over ons geschreven is 

Indien van toepassing:  

de kinderen komen terug uit de nevendienst; de kinderen kunnen uit de crèche opgehaald worden 

Gebeden en gaven 

(Eventueel in memoriam en gedachtenislied, waarbij allen staan) 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecte 

Slotlied (allen staan) 871: 1,2,3,4 Jezus zal heersen waar de zon 

Zegen besloten met … 

Handdruk ambtsdrager van dienst


Orgelspel