Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom

Voorbereiding

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen
De voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank.
We werken bij alle advents- en kerstdiensten met het kaarsenlied uit Hemelhoog, lied 143: ‘het wordt anders, het wordt lichter, het wordt licht voor jou en mij, en voor iedereen op aarde. Het wordt kerst, God is dichtbij’. Dit lied hebben we ook gebruikt in 2022 en blijkt opnieuw goed te passen.

Aankondiging aanvangspsalm door de ambtsdrager van dienst en handdruk (indien u dat wenst is een
hoofdknik ook mogelijk).

(de gemeente gaat staan)

Aanvangspsalm: Psalm 63 : 1

Moment van stilte

Groet

Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.

Allen: Amen.

Bemoediging

Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering
Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, –
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, –
hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, –
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, –
maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, –
leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, –
doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, –
wees hier aanwezig.
…dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Vervolg aanvangspsalm: Psalm 63 : 2 en 3

(gemeente gaat zitten)

Inleidende woorden

Psalmgebed

V: 1Halleluja!
Loof, dienaren van de HEER,
loof de naam van de HEER.

A: 2De naam van de HEER zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.

V: 3Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat
zij geloofd de naam van de HEER.

A: 4Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.

V: 5Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daarboven zijn woning heeft,

A: 6die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

V: 7Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert.

A: 8Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.

V: 9De onvruchtbare vrouw laat Hij wonen in het huis,
een vrolijke moeder van kinderen.

A: Halleluja!

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Moment met de kinderen die naar de kindernevendienst / crèche gaan

Lezing: Gen. 18 : 1 – 15 door de lector

Lied 942

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 157a: 1, 2 en 4

Gebeden en gaven

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”

Collecte

de kinderen komen terug uit de nevendienst / crèche

Slotlied: Lied 793 (allen staan)

Zegen besloten met …

Handdruk ambtsdrager van dienst

Orgelspel