4e Zondag na Epifanie

‘Roemen in het kruis’

Voorganger: Pastor Wilna Wierenga

Ambtsdragers: Roelien Spilker, Hannie Perfors

Piano/orgel : Chris Borst

Lector : Annemarie Smit

 

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met declamatie en pianospel kaarsenlied Lied 290:

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

 

Psalm 66:1 en 3

Breek, aarde, uit in jubelzangen,

Gods glorierijke naam ter eer.

Laat van alom Hem lof ontvangen.

Geducht zijn uwe daden, Heer.

Uw tegenstanders, diep gebogen,

aanvaarden veinzend uw beleid.

Heel de aarde moet uw naam verhogen,

psalmzingen uwe majesteit.

Doe onze God uw loflied horen,

gij volken, zing alom op aard,

loof Hem door wie wij zijn herboren,

die ons voor wankelen heeft bewaard.

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,

zoals men erts tot zilver smelt.

Gij die ons, aan het vuur ontheven,

gelouterd voor uw ogen stelt.

 

 

Bemoediging

Drempelgebed:

 

Psalm 66: 7

De naam des Heren zij geprezen!

Hij, die getrouw is en nabij,

heeft mijn gebed niet afgewezen.

De Heer is goed geweest voor mij.

 

Kyriëgebed

Leefregel uit Sefanja

(hst. 2: 3 en 3: 17-18 )

Zoek de Eeuwige jullie in het land die nederig zijn

en naar zijn wetten leven,

zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid:

misschien vinden jullie een schuilplaats

op de dag van de toorn van de Eeuwige

Wees niet bang!

Laat de moed niet zinken!’

De Eeuwige, je God, zal in je midden zijn,

Hij is de held die je bevrijdt.

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,

in zijn liefde zal Hij zwijgen,

en zijn vreugde zal Hij over je jubelen.

Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen,

verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.

Wees niet bang! Laat de moed niet zinken,

 

Glorialied 302: 1 en 3  God in den hoog’ alleen zij eer

God in den hoog’ alleen zij eer

en dank voor zijn genade,

daarom, dat nu en nimmermeer

ons deren nood en schade.

God toont zijn gunst aan ons geslacht.

Hij heeft de vrede weergebracht;

de strijd heeft thans een einde.

O Jezus, die de Christus zijt,

des Vaders Eengeboren,

Gij hebt ons van de toorn bevrijd

en redt wie was verloren.

Gij, Lam van God, voor ons geslacht,

verhoor ons roepen uit de nacht,

erbarm u over allen.

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Schriftlezing 1 Korinthiers 1: 18 – 31

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan,

maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven:

‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen,

het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.’

Waar is de wijze,

waar de schriftgeleerde,

waar de redenaar van deze wereld?

Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?

Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde,

heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend,

en daarom besloot Hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging.

De Joden vragen om wonderen

en de Grieken zoeken wijsheid,

maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,

voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas.

Maar voor wie geroepen zijn,

zowel Joden als Grieken,

is Christus Gods kracht en wijsheid,

want het dwaze van God is wijzer dan mensen,

en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Denk eens aan het moment van uw roeping,

broeders en zusters.

Onder u waren er niet veel

die naar menselijke maatstaven wijs waren,

niet veel die machtig waren,

niet veel die van voorname afkomst waren.

Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is,

heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;

wat in de ogen van de wereld zwak is,

heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen;

wat in de ogen van de wereld onbeduidend is

en wordt veracht, wat niets is,

heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.

Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.

Maar u bent door Hem één met Christus Jezus,

die dankzij God onze wijsheid is geworden.

In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig,

en in Hem zijn wij verlost,

opdat het zal zijn zoals geschreven staat:

‘Wil iemand zich op iets beroemen,

laat hij zich op de Heer beroemen.’

 

Lied: ‘Het ruwhouten kruis’ Johan de Heerbundel 836

1.Op die heuvel daarginds

stond een ruwhouten kruis,

het symbool van vervloeking en schuld.

Maar dat kruis werd de mens

tot het kostbaar kleinood

daar Gods wet aan dit hout werd vervuld.

 

Refr. ’k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis

tot de Heer komt en met Hem het loon.

Als die grote dag aanbreekt

en Hij ons dat kruis

dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon

 

  1. Van dat ruwhouten kruis

met het bloed van Gods Zoon,

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.

Vol van schoonheid en pracht,

vol van reddende kracht

voor een ieder die in Hem gelooft

 

Refr.’k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon.

Als die grote dag aanbreekt

en Hij ons dat kruis

dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon

 

Preek

 

Lied 578 O kostbaar kruis vers 1, 2, en 6

O kostbaar kruis, o wonder Gods,

waaraan de prins der glorie stierf;

ik wil om U zijn zonder trots,

ik acht verlies wat ik verwierf.

Bewaar mij dat ik roemen zou

dan in mijns Heren Christi dood.

Al wat ik anders noemen zou

is niets bij dit mysterie groot.

De aarde zelf is veel te klein

voor wie U waarlijk loven wil.

Uw liefde is een groot geheim,

zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment

 

Slotlied: 793 Bron van liefde , licht en leven

Bron van liefde, licht en leven,

voor elkaar zijn wij gemaakt

door uw hand elkaar gegeven,

door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen,

gaandeweg U tegemoet;

dat wij samen lachend lopen

in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,

zon die hartverwarmend schijnt,

woord van hogerhand gegeven,

trouw en teder tot het eind –

al zou ons een vijand haten,

al gaat zelfs de liefste heen,

liefde zal ons nooit verlaten:

Gij laat ons geen dag alleen.

Bron van liefde, licht en leven,

laat uw vreugde in ons zijn;

is de blijdschap weggebleven,

liefde maakt van water wijn.

Dat wij dan elkaar beminnen

zó dat zelfs de dood niet scheidt;

niets kan liefde overwinnen –

liefde heeft de eeuwigheid.

Zegen