Orde van dienst 28 januari 2024 in de Maartenskerk te Hillegom 

Wereld-Lepradag 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de kaarsen en zingen van: Lied 290 – Licht van Pasen 

We zingen als aanvangslied: Lied 280 : 1, 2, 3 en 4 – De vreugde voert ons naar dit huis 

Stil gebed 

Groet en aanvangswoord 

Gebed van toenadering 

We zingen: Lied 280 : 5, 6 en 7 – Onthul ons dan uw aangezicht 

Kyriëgebed 

We zingen als glorialied: Lied 305 : 1, 2 en 3  – Alle eer en alle glorie  

Gebed bij de opening van het Woord 

Eerste schriftlezing: Jesaja 35 : 1 – 10 

We zingen: Gezang 111 : 1 en 3 uit de Hervormde bundel van 1938 

De dorre vlakte der woestijnen 

zal zich verblijden eindeloos; 

de zandzee zal herschapen schijnen, 

want bloeien zal zij als een roos. 

Van heil’ge vreugde zal zij beven, 

doortintelt van een heerlijk leven, 

dat nimmermeer verwelken zal. 

Zij zal de wonderen des Heren 

aanschouwen en zijn grootheid eren 

met jubelend triomfgeschal. 

 

 

Dan ziet het oog des blindgeboren’ 

uw schepping in haar zomergloor; 

dan dringen tot des doven oren 

uw goddelijke woorden door. 

De kreup’le zal van vreugde springen, 

de sprakeloze tong zal zingen, 

hosanna’s meng’lend tot Uw lof; 

en stromen levend water spreiden 

hun zilv’ren beekjes door de heide, 

zo fris als eens in Edens hof! 

Tweede schriftlezing: Mattheus 11 : 2 – 6 

We zingen: Lied 534 : -1, 2, 3 en 4- Hij, die blinden weer liet zien 

met een extra couplet 5:  

Hij die melaatsen heeft geraakt, 

hun huid en hart heeft schoongewassen, 

reikt ons de hand en raakt ons aan, 

en reinigt ons, de Zoon van God. 

Verkondiging 

Muzikaal meditatief moment 

We zingen: Lied 974 : 1, 2, 3 en 4 

Gebeden- dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven (voor de Leprazending) 

We zingen als slotlied: Lied 422 – Laat de woorden die we hoorden 

Zegen