Welkom

Kaarsen worden aangestoken

Openingslied  216 (Dit is een morgen)

Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Inleiding

Zingen:  Psalm 84: 1 en 2  ( Hoe lieflijk..)

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft

beschermt en koestert al wat leeft.

De mus, de zwaluw vindt een woning.

Haar jongen zijn in veiligheid.

Mij is een schuilplaats toebereid

in het paleis van U, mijn koning.

Heil hen die toeven aan uw hof

en steeds zich wijden aan uw lof.

Votum en groet

Zingen: Psalm 84: 3 en 4

Welzalig die uit uw kracht leeft,

die naar uw tempel zich begeeft,

zijn hart wijst hem de rechte wegen.

Zij trekken op van overal

en, gaat het door het dorre dal,

dan valt op hen een milde regen.

Ja, in het hart van de woestijn

ontspringt een heldere fontein.

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.

Hun lied weerklinkt van oord tot oord,

tot zij Jeruzalem betreden,

waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan.

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.

Verhoor mij, God van Israël,

die alles leidt naar uw bestel.

Kyriegebed

Glorialied: Lied 405 ( Heilig, heilig..)

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden

al uwer engelen, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,

één en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

drievuldig God, die één in wezen zijt.

Moment met de kinderen

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Lezen: Jesaja 65: 17 – 25

Zingen: Lied 772: 1 en 4  ( jesaja heeft..)

Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien

hoe Gods nieuwe wereld zal zijn.

De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres,

en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam,

de wolf legt zich neer naast het lam.

God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt,

maak een einde aan onrecht en pijn.

Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,

waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,

uw volk gelukkig kan zijn.

Lezen: Mattheus 6: 24 – 35

Zingen: Lied 979 : 1 en 4 en 5 en 6

De vogels van de bomen

die lopen door de lucht

als vederlichte dromen,

zij wonen in het licht.

De grandioze bloemen,

de bloemen bij de vleet,

met schitterende kronen,

als koningen gekleed,

in kleuren en in geuren

vertellen zij van God

en weten van geen treuren,

de vreugde is te groot.

De vogelen des hemels

de leliën des velds,

zij hebben ons van Jezus

en ’t paradijs verteld.

Verkondiging

Orgelspel

“De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid”

Zingen: Lied 340b (Ik geloof..)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden,

wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied : 423 (nu wij uiteen gaan..)

Nu wij uiteengaan vragen wij God:

ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

ga met uw licht vóór hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:

vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Heenzending en zegen