Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom 28 april 2024 10.00 uur
Voorganger: ds. M.C. van Pelt,  Classispredikant Zuid-Holland Noord. 
Zingen uit Nieuwe Liedboek.  

 Voorbereiding 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen 

(de gemeente gaat staan) 

Zingen: Aanvangspsalm 92: 1,2 

Moment van stilte 

Groet 

Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal, 

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 

Allen: Amen. 

Bemoediging 

Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

Gebed van toenadering 

(het gebed wordt beëindigd met de woorden …) 

Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 

Zingen: Vervolg aanvangspsalm 92: 5,6 

(gemeente gaat zitten) 

Inleidende woorden 

Aanvangsgebed 

Zingen: gloria, Lied 302: 1,2 ‘God in den hoog’, allen zij eer’ 

Dienst van het Woord 

Gebed om verlichting door de heilige Geest 

Bijbellezing: Lukas 24: 13 t/m 31 (door lector)  

Zingen: Lied 655: 1,2,3,4 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’.                

Preek: Openbaring en verberging  

Muzikaal meditatief moment 

Zingen: Lied 653: 1,2,7 ‘U kennen, uit en tot U leven’  

Gebeden en gaven 

(Eventueel voorafgaand in memoriam en gedachtenislied, waarbij allen staan) 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecte 

Zingen: Lied 913: 1,2 ‘Wat de toekomst brenge moge’ (allen staan) 

Zegen besloten met gezongen ‘Amen’ 

Handdruk ambtsdrager van dienst 

Orgelspel