Zondag Laetare; verheugt u!

 

Welkom en aansteken van de kaarsen

 Zingen: Lied 290 (Licht van Pasen, zondags licht)

 

Intochtslied: 122: 1 en 3 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)

Moment van stilte

Groet en bemoediging

 

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 281 : 1, 3 en 5 (Wij zoeken hier uw aangezicht)

 

Kyriëgebed

Zingen: Lied 547 : 1, 2, 5 en 6 (Met de boom des levens wegend op zijn rug)

 

Inleiding op de schriftlezing

 Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 15 : 11 – 32

Zingen: Lied 377 : 1, 2, 4 en 6 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

 

Verkondiging

 

Muzikaal meditatief moment

Zingen: Lied 825 : 3, 4 en 9 (Hij blies ons van zijn adem in)

 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

 

Collectemoment

 Slotzang: Lied 546 (Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden)

Zegen