Orde van Dienst:

Orgelspel

 

Welkom en aansteken van de kaarsen

 

Zingen: Lied 290 (eigen versie)  Licht van Pasen

 

Intochtslied:  Lied 92 : 1 en 2 (Waarlijk, dit is rechtvaardig)

Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,

dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig

Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,

ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,

die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;

laat alom musiceren, / met stem en instrument,

maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

 

Moment van stilte

 

Groet en bemoediging

 

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 92 : 3 (Gij hebt mij door uw daden)

Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.

Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.

Hoe groot zijn uwe werken, / de werken  uwer hand,

Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

Kyriegebed

 

Glorialied: Lied 150a (Geprezen zij God!)

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

 

Gebed bij de opening van het Woord

 

Eerste schriftlezing: Psalm 146 : 1 – 10

 

Zingen: Lied 146a : 1 en 7 (Ik, arme en geringe)

Laat ons nu vrolijk zingen!

Kom, heft uw liederen aan

voor Hem, wie alle dingen

altijd ten dienste staan.

Ik wil de Heer daarboven

lofprijzen hier op aard,

ja, Hem van harte loven,

die veilig mij bewaart.

Ik arme en geringe,

hoe zou ik voor uw troon

U lof en dank toezingen?

Gij zijt zo groot, zo schoon.

Maar omdat Gij mijn leven

duldt voor uw aangezicht,

mag ik, o Heer, U geven

de weerglans van uw licht.

 

Tweede schriftlezing: Lucas 16 : 19 – 31

 

Zingen: Lied 146c : 7 (Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen)

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en heilige Geest!

Halleluja! Halleluja!

 

Verkondiging  (Thema: Lazarus is niet dood)

 

Muzikaal meditatief moment

 

Zingen:  Lied 992 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons)

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

dan dat wij recht doen

en trouw zijn

en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons

dan dat wij dienen

en hoeden

als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons

dan dat wij breken

en delen

als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt

dat wij Gods wil doen

en omzien

naar alles wat er leeft.

Aansteken van een reiskaars

voor de groep uit Hillegom en Sassenheim die op gemeentereis naar de Elzas gaat.

 

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

 

Collectemoment

 

Zingen als slotlied: Lied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen