Orde van dienst voor de viering van 23.6.24 in de Protestantse gemeente Hillegom 

Voorbereiding 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

De kaarsen worden aangestoken onder het zingen van de tekst van lied 290 

We worden stil… 

Gemeente gaat staan 

Intochtslied Lied 216 – Dit is een morgen… 

Groet Voorganger: De Heer zij met u! 

Allen: ook met u zij de Heer. 

 Bemoediging  

              Voorganger: Onze hulp in de naam van de Eeuwige 

              Allen: Ik-Zal-Er-Zijn is Zijn naam 

             Voorganger: Schepper van hemel en aarde 

             Allen: onze Behoeder en Bewaarder. Amen 

Gemeente gaat zitten 

Zingen Psalm 98: 1 en 2 – Zing een nieuw lied…. 

Kyriegebed 

Loflied psalm 98: 3 en 4 – Laat heel de aarde… 

Dienst van het Woord 

Gebed om hulp bij het verstaan van het Woord 

 We lezen uit de Schriften Evangelielezing:  Mc 5: 1-20   

 Zingen lied 335 (2x) – Hoor het woord… 

 Overdenking 

 Muzikaal meditatief moment 

 Zingen Lied 763: 1, 2 en 5 – Ze zullen de wereld bewonen… 

 Gebeden en gaven 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader….’ 

 Collecten 

 Slotlied (staande) Lied 657: 1, 2, 4  – Zolang wij ademhalen… 

Zegen afgesloten met gezongen ‘Amen’