Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom 

Zondag 21 januari 2024: pastor Joost de Bruijn -PG Noordwijk 

Voorbereiding 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen 

De voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank. We zingen als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie). 

Aankondiging aanvangspsalm door de ambtsdrager van dienst en handdruk (indien u dat wenst is een hoofdknik ook mogelijk). 

(de gemeente gaat staan) 

Aanvangspsalm 66 “Breek aarde uit in jubelzangen”, vers 1 en 2 

Moment van stilte 

Bemoediging 

Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

Groet 

Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal, 

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 

Allen: Amen. 

Gebed van toenadering 

(het gebed wordt beëindigd met de woorden …) 

Voorganger:  … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 

Vervolg aanvangspsalm 66 “Breek aarde uit in jubelzangen”, vers 5 

(gemeente gaat zitten) 

Inleidende woorden 

Aanvangsgebed, Kyrië en gloria of een andere voorbereiding op de dienst van het woord 

Lied 705 “Ere zij aan God, de Vader”, vers 1, 2, 3 en 4 (geheel)  

Dienst van het Woord 

Gebed om verlichting door de heilige Geest 

Indien van toepassing:  moment met de kinderen die naar de kindernevendienst / crèche gaan 

Lezing(en) en lied(eren) door de lector 

Schriftlezing OT: Ezechiël 36: 26-28 

Lied 970 “Vlammen zijn er vele”, vers 1, 2, 3, 4 en 5 (geheel)  

NT lezingen: Epistellezing 2 Korinthe 5: 14-20 en Evangelie Matteüs 5: 23-24 

Lied 314 “Here Jezus om uw woord”, vers 1, 2 en 3 (geheel) 

Preek Zie 3 te vertonen afbeeldingen volgende pagina en in de bijgevoegde bestanden 

Muzikaal meditatief moment overlopend in: 

Lied na de preek Lied 405 “Heilig, heilig, heilig, Heer, God Almachtig”, vers 1, 2, 3 en 4 (geheel) 

Gebeden en gaven 

(Eventueel voorafgaand in memoriam en gedachtenislied, waarbij allen staan) 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecte 

Indien van toepassing:  

de kinderen komen terug uit de nevendienst / crèche 

Slotlied (allen staan) Hemelhoog 253 (gezang 467 Liedboek 1973)  

“O eeuwige Vader sterk in macht”, vers 1, 2, 3 en 4 (geheel) 

Zegen besloten met … 

Handdruk ambtsdrager van dienst 

Orgelspel