Zondag 21 februari 2021, Maartenskerk 10.00 uur, eerste zondag van de 40 dagen
Thema: Een nieuw begin!

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars

Declamatie en pianospel kaarsenlied Lied 290.

(allen gaan staan)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

(allen gaan zitten)

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: Lied 91: 1 en 7

Inleiding op de Schriftlezing(en) en gebed

Schriftlezing(en) door de lector:

Genesis 8: 1-14
Marcus 1: 9 – 15

Muzikaal intermezzo (kort)

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 536

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment

(allen gaan staan)

Slotlied: Lied 416

Zegen

Pianospel