Orgelspel

  • Welkom, Mededelingen inclusief de bestemming van de bloemen.
  • Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met zang en pianospel kaarsenlied Lied 290:

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft van generatie op generatie
a en niet loslaat het werk van zijn handen.
Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal, 
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Drempelgebed.

v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

(allen gaan zitten)

*Zingen Psalm 51 : 1 en 5 

Inleiding op de zondag:  Elke Vledder over de Kerk in Actie voor Vluchtelingen

Orgel;  ‘Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ’,van J.S Bach BWV 177  

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ,
ich bitt, erhör mein Klagen,
verleih mir Gnad zu dieser Frist,
laß mich doch nicht verzagen;
den rechten Glauben, 
Herr, ich mein, 
den wollest du mir geben, 
dir zu leben,
mein’m Nächsten nütz zu sein, 
dein Wort zu halten eben. 
Ik roep tot u, Heer Jezus Christus, 
ik bid u: hoor mijn klagen,
geef mij genade in deze tijd, 
laat mij toch niet versagen; 
het ware geloof, Heer, denk ik,
dat wilde u mij geven,
om voor u te leven,
mijn naaste dienstbaar te zijn, 
uw Woord trouw te bewaren. 

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing(en) door de lector: Lukas 6,36-28 

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 
Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. 
Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. 
Vergeef, dan zal je vergeven worden. 
Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’
         

1 Johannes 4: 8, 9, 13, 16- 21

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 
We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Zingen psalm 107 in de nieuwe berijming vers 1, 3 en 12

1. ‘Gods liefde kent geen grenzen,
duurt tot in eeuwigheid.’
Dit zingen alle mensen
die door Hem zijn bevrijd.
Voor hen is het gevaar
en alle angst geweken.
Hij bracht hen bij elkaar
vanuit de verste streken.
3. God wees de goede wegen
en bracht hen naar een stad.
Hij zorgde met zijn zegen
voor wie geen kracht meer had.
Dank Hem, want Hij is goed;
laat iedereen Hem loven.
Het wonder dat Hij doet
gaat ons verstand te boven.
12. Aanzienlijken ontdoet Hij
van al hun eer en pracht.
Eenvoudigen behoedt Hij;
aan armen geeft hij macht.
Wie eerlijk is, wordt blij.
Wie onrecht doet, zal zwijgen.
Wie is er wijs? Laat hij
oog voor Gods liefde krijgen.

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied  823: 1,2 en 5  Gij hebt O vader van het leven 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment: mededelen dat in de kerk deelgenomen kan worden door middel van  de collecte aan de uitgang en thuis door overmaking via de rekeningnummers die in beeld komen en vermeld staan in kerkblad SamenKerk.

(allen gaan staan)

Slotlied: zangers + gemeente  425 Vervuld van uw zegen

Zegen, beantwoord met

pastedGraphic.png