Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen

Aanvangspsalm: Psalm 63: 1 en 2

Moment van stilte

Groet

Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.

Allen: Amen.

Bemoediging

Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid

Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering

Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.

Allen: Amen.

Vervolg aanvangspsalm Psalm 63:3

Inleidende woorden

Aanvangsgebed, Kyrië

Gloria: Lied 146c: 1, 4 en 7

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Lezing: Jeremia 1:4-19

Lied: Gezang 513 God heeft het eerste woord

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek Psalm 91: 1, 7 en 8

Gebeden en gaven

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”

Collecte

Slotlied Lied 755 Toch overwint eens de genade

Zegen besloten met

Handdruk ambtsdrager van dienst

Orgelspel