Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom – 17-12-2023 

Thema: Kunnen we ons nog verheugen? 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken 3e Adventskaars 

Aankondiging aanvangspsalm door de ouderling van dienst en handdruk 

 

(de gemeente gaat staan) 

 

Aanvangspsalm Psalm 98:1 en 3 – Zing een nieuw lied 

Moment van stilte 

 

Groet 

Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal, 

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 

Allen: Amen. 

 

Bemoediging 

Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 

Gebed van toenadering 

(het gebed wordt beëindigd met de woorden …) 

Voorganger:  … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 

 

Vervolg aanvangspsalm Psalm 98:4 – Laat alle zeeën  

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Inleidende woorden 

 

Kyriëgebed  

Dienst van het Woord 

 

Gebed om verlichting door de heilige Geest 

 

(Als er kinderen aanwezig zijn: kindermoment –  (‘als het donker is’ en kinderlied voor op You Tube – Kids Opw 111 – ‘wees blij en zing’) 

https://www.youtube.com/watch?v=t2tHx_A9oFg   (bijgaand) 

 

1e Schriftlezing: Psalm 96 (NBV21) 

 

Tussenzang Hemelhoog 176:1, 3 en 5 – God enkel licht 

 

2e Schriftlezing: Filippenzen 4:4-9 (NBV21) 

 

meezinglied: Sela – Gaudete  = (‘Verheugt u’)  (ondertiteld)  (bijgaand) https://www.youtube.com/watch?v=rgyvNJx97t4 

 

Preek thema: Kunnen wij ons nog verheugen? 

 

Muzikaal meditatief moment 

 

Lied na de preek: Hemelhoog 326 (alles) – daar ruist 

Gebeden en gaven 

 

(Eventueel in memoriam en gedachtenislied, waarbij allen staan) 

 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader” 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied (allen staan)  Lb 442:1 en 2 – Op U mijn Heiland 

 

Zegen (besloten met …)