Zondag 15 januari 2023, Maartenskerk 10.00 uur, begin kerkbalans, begin gebedsweek
Thema: onder een open hemel thuis

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met kaarsenlied Lied 290:

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

(allen gaan staan)

Aanvangslied: Lied 139: 1, 2

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

Vervolg aanvangslied: Lied 139: 8

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ’t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

(allen gaan zitten)

Inleiding op de zondag

Gebed om ontferming

Leefregel: “Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ -deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.” (Romeinen 13:7-10 NBV21)

Gloria: Lied 790

Hoog als de hemel de liefde,
wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zeeën,
sterk als een stormwind haar kracht,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Gebed om vernieuwing door de Geest van God

Inleiding op de Schriftlezingen

1ste Schriftlezing: Johannes 1:43-51

“De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’” (NBV21)

Tussenzang: Hemelhoog Lied 632: 1, 2

God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

Lam dat de zonden draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis,
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o Mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

2de Schriftlezing: 2 Korintiërs 4: 5-7

“Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn. Want de God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.” (NBV21)

Tussenzang: Hemelhoog Lied 632: 3

Licht van de overkant,
Fakkel die eeuwig brandt,
o Vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht
valt al de glans der eeuwigheid.

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Evangelische Liedbundel Lied 212

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein

In memoriam (allen staan)

Gedachtenislied: Lied 961

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf,
wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

(allen gaan zitten)

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Woordje van voorzitter cvk Martin van Beelen over Kerkbalans

Collectemoment

(allen gaan staan)

Slotlied: Lied 970

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Zegen

Orgelspel