Voorbereiding
Orgelspel
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen
De voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank. We zingen als
kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie).
Aankondiging aanvangspsalm door de ambtsdrager van dienst en handdruk (indien u dat wenst is
een hoofdknik ook mogelijk).
(de gemeente gaat staan)
Aanvangspsalm: Psalm 96, vers 1 en 3
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.
Groet
Voorganger: Genade voor u en vrede, ,
van God onze Vader en van onze heer Jezus Christus door de Heilige Geest.
Allen: Amen.
Gebed van toenadering
Voorganger: (…) dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
Vervolg aanvangspsalm: Psalm 96, vers 6 en 7
(gemeente gaat zitten)
Inleidende woorden
Kyriegebed
Glorialied: Lied 150a
Dienst van het Woord
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Zingen: Lied 525, vers 1 en 2
Lezing uit de Bijbel: Johannes 2, 1-11
Zingen: Lied 525, vers 3, 4 en 5
Uitleg en verkondiging
Muzikaal meditatief moment
Zingen: Lied 527
Gebeden en gaven
Dankzegging – voorbeden – stil gebed –
Rondom de tafel
Geloofsbelijdenis
Als tafelgebed zingen we: Lied 386
Vredegroet
V: (…) De vrede van de Heer zij altijd met u
A: ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U
We wensen elkaar de vrede van Christus
Delen van brood en wijn
Als dankgebed bidden we samen het Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen
Collecte
Slotlied: Lied 422 (allen staan)
Zegen besloten met …
Orgelspel