Orde van dienst 14 april 2024, in de Maartenskerk te Hillegom

Welkom en aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 290 (Licht van Pasen, zondags licht)

Intochtslied: Psalm 33 : 1 en 2 (Kom nu met zang en roer de snaren)

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Gebed van toenadering

Dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.

(Allen): Amen.

We zingen: Lied 218 : 1, 2, 3, 4 en 5 ( Dank U voor deze nieuwe morgen)

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 305 : 1, 2 en 3  (Alle eer en alle glorie)

Gebed bij de opening van het Woord:

Schriftlezing: Johannes 21 : 1 – 14

Zingen: Lied 644 : 1, 2, 3, 4 en 5 (Terwijl wij Hem bewenen)

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

We zingen: Lied 657 : 1, 2, 3 en 4 (Zolang wij ademhalen)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

We zingen als slotlied: Lied 655: 1, 2, 3 4 en 5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)

Zegen