Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met kaarsenlied Lied 290:

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

(allen gaan staan)

Aanvangslied: Lied 25a : 1,2 Mijn ogen zijn gevestigd

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

Lied 25 : 2 Here, maak mij uwe wegen

(allen gaan zitten)

kyriëgebed

Inleiding op de Schriftlezing(en): de zieken verzorgen

Schriftlezing: Jesaja 38 : 1 t/m 9, 18 t/m 20

Lied 91a : 1 en 2 Wie in de schaduw Gods mag wonen

Schriftlezing: Lucas 4: 38 t/m 40, Lucas 22 : 49 – 51

Lied 547: 1,2,3,4 Met de boom des levens wegend op zijn rug

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: 33 : 1, 7 Kom nu met zang en roer de snaren

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment

(allen gaan staan)

Slotlied: 425 Vervuld van uw zegen

Zegen

Orgelspel