Zondag 12 september 2021, Maartenskerk 10.00 uur, max. 100 – dienst
Thema: vriendelijk en blij

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met zang (door allen) en pianospel Lied 290:

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

(allen gaan staan)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

(allen gaan zitten)

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: Lied 72: 1 (allen) 4 (zangers) 7 (allen) (zang en pianospel)

allen:
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

zangers:
Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

allen:
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Gebed

Inleiding op de Schriftlezing

Schriftlezing: Psalm 97
“1 ¶ De HEER is koning-laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.
2 In wolk en duisternis is hij gehuld,
zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.
3 Vuur gaat voor hem uit,
rondom verterend wie tegen hem opstaan.
4 Zijn bliksems verlichten de wereld,
de aarde ziet het en beeft.
5 De bergen smelten als was voor de HEER,
voor de Heer van heel de aarde.
6 De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.
7 Beschaamd staan zij die beelden aanbidden
en zich beroemen op goden van niets.
Voor hem moeten alle goden zich buigen.
8 ¶ Sion hoort het en verheugt zich;
de steden van Juda juichen
om uw rechtspraak, HEER.
9 U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde,
boven alle goden hoog verheven.
10 U die de HEER bemint: haat het kwade.
Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn,
uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
11 Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,
vreugde voor de oprechten van hart.
12 Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER,
en breng hulde aan zijn heilige naam.”

Muzikaal intermezzo (kort)

Preektekst: Filippenzen 4:4-8

“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.” (NBV)

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 880: 1 en 2 (zangers) 3 en 4 (allen) (zang en pianospel)

zangers:
Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

zangers:
Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

allen:
Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

allen:
Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment

(allen gaan staan)

Slotlied: Lied 418: 1, 3, 4 (door allen) (zang en orgelspel)

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Zegen

Orgelspel