Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom
Voorbereiding
Orgelspel
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen
We zingen als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie).
(de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Lied 216
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.
Groet
Voorganger: Genade voor u en vrede, ,
van God onze Vader en van onze heer Jezus Christus door de Heilige Geest.
Allen: Amen.
Gebed van toenadering
Voorganger: (…) dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
Zingen: Lied 118, vers 1 en 9
(gemeente gaat zitten)
Inleidende woorden
Kyriëgebed
Glorialied: Lied 305
Dienst van het Woord
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Indien van toepassing:
moment met de kinderen die naar de kindernevendienst / crèche gaan
Lezing uit de Bijbel: Psalm 25, 1-5
Zingen: Lied 25, vers 8 en 10
Lezing uit de Bijbel: Deuteronomium 30, 15-20
Zingen: Lied 8a, vers 1, 2, 5 en 6
Uitleg en verkondiging
Muzikaal meditatief moment
Zingen: Lied 913
Gebeden en gaven
Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”
Collecte
Indien van toepassing:
de kinderen komen terug uit de nevendienst / crèche
Slotlied: Lied 423
Zegen besloten met …