Zondag 10 september 2023, 10.00 uur Maartenskerk, viering Heilig Avondmaal
Thema: de Tafel van Eén

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met kaarsenlied Lied 290:

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

(allen gaan staan)

Aanvangslied: Lied 23: 1, 2

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

Vervolg aanvangslied: Lied 23: 3

Gij zalft mijn hoofd met d’olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefd’ en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

(allen gaan zitten)

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: Lied 970: 1, 3, 5

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Gebed

Glorialied: Lied 303

Zonne en maan, water en wind,
de bloem en het kind schiep onze God.
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag
hier onder ons, hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

Geest die ons troost, levend nabij,
genezing en vuur. Adem van God,
kracht onderweg dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Gebed om Gods Geest over Schrift en Tafel

Inleiding op de lezingen

1ste Schriftlezing: Exodus 24:1-11

“Mozes kreeg van de HEER deze opdracht: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, samen met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten, en kniel op een afstand neer. Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de HEER komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat.’ Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en het volk verklaarde eenstemmig: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we doen.’ Hierna schreef Mozes alles op wat de HEER had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij twaalf gedenkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van Israël één. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de HEER brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we doen en ter harte nemen.’ Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed,’ zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.’ Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk, en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen Hem, en zij aten en dronken.” (NBV21)

Tussenzang: Lied 27: 2

Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zolang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

2de Schriftlezing: Mattheüs 17:1-8

“Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.” (NBV21)

Vervolg Tussenzang: Lied 27: 7

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den HEER en houd u onversaagd.

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 534: 1, 2

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Collecte (1. Kerk in Actie 2. Diaconie) en nodiging

Vervolg Lied na de preek: Lied 534: 3

Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Tafelgebed

Heilig: Hemelhoog Lied 521

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.

Hij die zonder einde altijd wezen zal,
eeuwig is en machtig, Meester van ’t heelal.

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.

Almacht zonder weerga, liefde immermeer.
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.

Vervolg Tafelgebed

Onze Vader en Vredegroet

Communie

Dankzegging

(allen gaan staan)

Slotlied: Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Orgelspel