Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen

Aanvangspsalm: Psalm 43: 1,2 en 3

Moment van stilte

Groet

Voorganger:      Genade en vrede, u en jullie allemaal,

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.

Allen:                   Amen.

Bemoediging

Voorganger:      Onze Hulp is in de Naam van de Heer,

Allen:                   die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:      die trouw blijft tot in eeuwigheid

Allen:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering

Voorganger:      … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.

Allen:                    Amen.

Vervolg aanvangspsalm Psalm 43: 4 en 5

Inleidende woorden

Aanvangsgebed, Kyrië

Gloria: Lied 552: 1 en 3

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Lezing: Jeremia 29: 1-14

Lied: Lied 795 1, 3 en 5

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek Lied 913

Gebeden en gaven

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”

Collecte

Slotlied Psalm 66:1, 6 en 

Zegen besloten met 

Handdruk ambtsdrager van dienst

Orgelspel