Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom, 31 dec. 2023

Voorbereiding

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen

We zingen als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie), de voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank.

Aankondiging aanvangspsalm door de ambtsdrager van dienst en handdruk (indien u dat wenst is een hoofdknik ook mogelijk).

(de gemeente gaat staan)

Aanvangspsalm 63 : 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

Moment van stilte

Groet

Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.

Allen: Amen.

Bemoediging

Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid

Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering

(het gebed wordt beëindigd met de woorden …)

Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.

Allen: Amen.

Vervolg aanvangspsalm 62: 3

(gemeente gaat zitten)

Inleidende woorden

Kyriëgebed

Glorialied: 498 : 3.4,5 Hef uw hoofden, kleine mensen

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Indien van toepassing:

moment met de kinderen die naar de kindernevendienst gaan

Lezing OT: Esther 6 : 1 t/m 11

Lied 243 : 5,6, 7 wanneer mij slapeloosheid kwelt…

Lezing NT: Lucas 2 : 15 – 19

Lied 478 : 1 komt, verwondert u hier, mensen

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied 505 : 1, 2, 3 In de nacht gekomen

Indien van toepassing:

de kinderen komen terug uit de nevendienst; de kinderen kunnen uit de crèche opgehaald worden

Gebeden en gaven

(Eventueel in memoriam en gedachtenislied, waarbij allen staan)

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”

Collecte

Slotlied (allen staan) 513: 1,2,3 God heeft het eerste woord

Zegen besloten met …

Handdruk ambtsdrager van dienst

Orgelspel