Voorbereiding

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen 

We zingen als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie), de voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank. 

Aankondiging aanvangspsalm door de ambtsdrager van dienst en handdruk (indien u dat wenst is een hoofdknik ook mogelijk). 

(de gemeente gaat staan) 

Aanvangspsalm 62 : 1  

Moment van stilte 

Groet 

Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal, 

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 

Allen: Amen. 

Bemoediging 

Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

Gebed van toenadering 

(het gebed wordt beëindigd met de woorden …) 

Voorganger:  … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 

Vervolg aanvangspsalm 62: 4 

(gemeente gaat zitten) 

Inleidende woorden 

Kyriëgebed  

Glorialied: 512 : 1 t/m 5 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

Dienst van het Woord 

Gebed om verlichting door de heilige Geest 

Indien van toepassing:  

moment met de kinderen die naar de kindernevendienst gaan 

Schriftlezing OT: 2 Koningen 4 : 38 t/m 44  

Lied 995 : 1 en 2 O Vader, trek het lot U aan 

Schriftlezing NT Marcus 8 : 1 t/m 10

Lied 534: 3,4 Hij die de armen voedsel gaf 

Preek 

Muzikaal meditatief moment 

Credo-Lied: 303 : 1,2,3 Zonne en maan

Indien van toepassing:  

de kinderen komen terug uit de nevendienst; de kinderen kunnen uit de crèche opgehaald worden 

Gebeden en gaven 

(Eventueel in memoriam en gedachtenislied, waarbij allen staan) 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecte 

Slotlied (allen staan) 905 : 1, 3, 4 Wie zich door God alleen laat leiden 

Zegen besloten met … 

Handdruk ambtsdrager van dienst 

Orgelspel