Gods droomrede over Bestaanszekerheid’

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen met het lied: Licht van Pasen

(hierna gaat de gemeente staan)

*Wij zingen: Psalm 145: 1

Stil gebed

Bemoediging en Groet
V:  Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw blijft van generatie op generatie

A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

V: Genade en vrede, u en jullie allemaal,

van God onze Vader en van Jezus Christus

in Gemeenschap met de Heilige Geest.

 A: Amen.
 (gemeente gaat zitten)

Drempelgebed.

V: God van liefde,
U die ons vanmorgen welkom heet
U die zegt: ik ben die ik ben,
en ons accepteert, zoals wij zijn
Uw kinderen
We zijn hier, met al onze broosheid,
onze verdriet en vreugde,
onze helderheid en onze verwarring.

Allen: Dat wij opengaan in ons hart

om Uw liefde toe te laten,

om elkaars liefde toe te laten

Zegen daartoe deze viering.  Amen

* Wij zingen Psalm 145: 5

Kyriëgebed

*Wij zingen als Gloria lied 906  God is tegenwoordig vers 1 en 6

Gebed om de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing (door lector) Jesaja 55:1-3

Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister,
en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David.

* Wij zingen Lied 313 Een rijke schat van wijsheid vers 1 en 5

Tweede Schriftlezing (door lector)  Evangelie naar Matheus 20:1-16

“Daarom kun je het Koninkrijk van God vergelijken met de eigenaar van een wijngaard,
die ’s morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren.
Hij sprak met de arbeiders af dat ze voor een hele dag werken één zilverstuk zouden krijgen. Daarna stuurde hij hen naar zijn wijngaard.
Rond negen uur ging hij naar buiten.
Hij zag dat er nog steeds arbeiders zonder werk op het marktplein stonden
Hij zei tegen hen: ‘Ga ook in mijn wijngaard werken.
Ik zal jullie er een eerlijk loon voor geven.’
Dus gingen zij ook naar de wijngaard.
Rond twaalf uur en drie uur ging hij weer naar de markt en deed hetzelfde.
Toen hij rond vijf uur naar buiten ging, zag hij nog steeds mensen staan.
Hij zei tegen hen: ‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’
Ze antwoordden: ‘Omdat niemand ons heeft gehuurd.’
Hij zei tegen hen: ‘Jullie kunnen ook in mijn wijngaard komen werken.
Ik zal jullie er een eerlijk loon voor geven.’

Toen het avond begon te worden, riep de eigenaar van de wijngaard de opzichter.
Hij zei tegen hem: ‘Roep de arbeiders en betaal hun loon uit.
Begin bij hen die het laatst kwamen, en eindig bij hen die het eerst kwamen.’
Zo kwamen de mensen die pas rond vijf uur waren komen werken het eerst.
Ze kregen allemaal één zilverstuk.
Daarom dachten de mensen die het eerst waren komen werken,
dat ze méér zouden krijgen dan zij.
Maar ook zij kregen allemaal één zilverstuk.
Toen begonnen ze te mopperen tegen de eigenaar.
Ze zeiden: ‘Die daar hebben maar één uur gewerkt.
Toch betaalt u hun net zoveel als ons.
Maar wij hebben de héle dag gewerkt, en ook in de hitte.’
Maar de eigenaar zei tegen één van hen:
‘Vriend, ik ben helemaal niet oneerlijk tegen je.
Je was het er van tevoren toch mee eens dat ik je één zilverstuk zou betalen?
Neem je loon dus mee en ga naar huis.
Ik wil de mensen die het laatste kwamen hetzelfde betalen als jullie.
Ik mag met mijn geld toch doen wat ik wil?
Of denk jij slecht over mij, omdat ik goed ben?’

* Wij zingen Lied 807: Een mens te zijn op aarde  vers 1,4, 5 en 6

Uitleg

*Wij zingen  Lied: 981: Zolang er mensen zijn op aarde

Voorbeden – Stil gebed – Onze vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid

Amen

 

Inzameling van de gaven

* Introductie bij de 1e collecte

* Slotlied 1014 : Geef vrede door

Zegen:

 

 

 

\