Kerstavond 2023 

Maartenskerk 

Protestantse Gemeente Hillegom 

 

24 december 2023 

Aanvang 21.00 uur  

+ 20.55 uur. Licht in de kerk is iets gedimd. Kerstbomen en paaskaars zijn aan. Adventskaarsen en kerstkaars niet. 

Zingen van Kerstliederen  

Lied 477:    Komt allen tezamen  

Arrangement David Willcocks (Carols for Choirs) 

Komt allen tezamen,jubelend van vreugde:komt nu, o komt nu naar Bethlehem!Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

De hemelse englen 

riepen eens de herders 

weg van de kudde naar ’t schamel dak.   

Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, die koning. 

   

Het licht van de Vader, 

licht van den beginne, 

zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 

goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

O Kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 

neem onze liefde in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Zingt aarde en hemel, 

Zingt nu engelenkoren, 

Zingt alle scharen rondom de troon: 

Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning.    

 

Orgelspel (overgang naar Stille Nacht arrangement Jan Zwart)

Zingen Lied 483:  Stille Nacht   

Stille nacht, heilige nacht!Davids Zoon, lang verwacht,die miljoenen eens zaligen zal,wordt geboren in Bethlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer. (2x) 

 

Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor.(2x) 

  

Stille nacht, heilige nacht!  

Vreed’ en heil wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer!(2x) 

STILTE 

OPENING VAN DE DIENST 

Licht in de kerk wordt volledig gedoofd, alleen de kerstbomen en paaskaars blijven aan. Allen gaan staan. Via de ingang van de kerk lopen ambtsdragers naar binnen. Ouderling doet geen mededelingen en geeft de predikant een hand. 

Lied 498: 1, 2, 3     

Koor is achterin de kerk met aansteekkaarsen. Solo wordt ook gezongen achterin de kerk. Hier is geen versterking bij nodig. 

Solo:  

Bethlehem, o uitverkoren, 

stad in ’t veld van Efrata, 

in u is een vorst geboren 

als een nieuwe Jozua 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

Koor loopt naar voren met de kaarsen en zingt het tweede couplet.  

Koor:  

In het ondoordringbaar duister, 

in onzekerheid en pijn 

in het land van licht noch luister 

zal hij onze redder zijn. 

Koning Jezus, gloria 

Zoon van God, halleluja. 

Koorleden steken adventkaarsen en kerstkaars aan tijdens het derde vers. 

Allen:  

Tijdens naspel gaan de lichten weer aan in de kerk (geleidelijk). 

stilte waarin wij ons openen voor Gods aanwezigheid 

Kort woord van welkom dat overgaat in bemoediging 

Bemoediging 

v: Wij zijn naar hier gekomen door Jezus Christus. 

 Wij hopen op de nabijheid van de Eeuwige. 

 Wij openen ons voor zijn Geest. 

a : AMEN. 

Vredegroet 

v: Genade en vrede zij met u. 

a: GENADE EN VREDE ZIJ MET U.  

Lied 498: 4 

Allen:  

Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat hij bemint 

Vorsten heersers, machten, tronen 

zullen buigen voor dit kind. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

Iedereen gaat zitten 

KYRIE  en GROOT GLORIA 

Gebed afgewisseld met lied 598  

Koor doet meerstemmig antwoord (3x).  

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

Glorialied: Lied 481 (1 koor, 2 en 3 allen) 

Arrangement David Willcocks 

Allen:  

Hoor de eng’len zingen de-eer 

Van de nieuwgeboren Heer 

Vrede-op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, 

Dat weerklink de hemel door, 

Zing met algemene stem 

Voor het kind van Bethlehem! 

Hoor, de eng’len zingen de-eer, 

Van de nieuwgeboren Heer 

Koor:  

Hij, die heerst op ’s hemels troon, 

Here Christus, vaders Zoon, 

Wordt geboren uit een maagd 

Op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, 

Woord dat vlees geworden zijt, 

Tussen alle mensen in 

In het menselijk gezin. 

Hoor, de eng’len zingen de-eer 

Van de nieuwgeboren Heer! 

Allen:  

Lof aan U die eeuwig leeft 

En op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 

Taal en teken in de tijd, 

Al uw glorie legt Gij af 

Ons tot redding uit het graf, 

Dat wij ongerept en rein 

Nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de eng’len zingen de-eer 

Van de nieuwgeboren Heer! 

Lezing van de profeten: Jesaja 9: 1-6   

Zingen: Lied 482: 1 (allen), 2 (mannen) 3 (vrouwen en allen) 

Allen:   

Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan 

wie wonen in het diepste donker 

zij zullen in het zonlicht staan. 

Glorie aan God, de overwinning 

is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt,  hoor ons zingen: 

wij delen in een rijke oogst! 

Mannen:  

De loden last die op ons drukte, 

de stang, het juk, ons ongeluk, 

de zweep, de stok die diep deed bukken, 

verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 

verbrand de laarzen der soldaten 

en elke mantel rood van bloed, 

geen wapentuig meer door de straten- 

de velden vol van overvloed. 

Vrouwen:  

Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 

die raadsman, God-met-ons zal heten, 

die zoon zal ons tot vader zijn! 

Allen:  

Vorst die met vrede ons wil kronen 

van nu af tot in eeuwigheid, 

de Eeuwige zal hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 

Lezing van het Kerstevangelie: Lukas 2: 1- 14  

Organist zet orgelspel van lied 487 in tijdens het lezen van vers 14 (verstild op de achtergrond), zodat na het lezen van vers 14 met een korte opmaat meteen lied 487 ingezet wordt. 

Zingen: Lied 487 : 1, 2 en 3   

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd. 

Mensen van het welbehagen roep op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 

 

Eer zij God die onze Vader en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 

 

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, 

Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 

Lezing van het Kerstevangelie: Lukas 2: 15- 20  

Zingen: ‘Herders, hij is geboren’  

Dit bijzondere, Oudnederlandse liedje wordt eerst ‘geleerd’ door het koor en vervolgens van groot naar steeds kleiner gezongen. 

  1. Koor: 

Herders, hij is geboren, in ’t midden van de nacht, 

die zo lang van te voren de wereld heeft verwacht. 

‘Vrolijk, o herderkens’, zongen de engelkens, 

zongen met blijde stem: ‘Haast u naar Bethlehem.’  

1 (opnieuw). Allen:  

Herders, hij is geboren, in ’t midden van de nacht, 

die zo lang van te voren de wereld heeft verwacht. 

‘Vrolijk, o herderkens’, zongen de engelkens, 

zongen met blijde stem: ‘Haast u naar Bethlehem.’  

  1. Allen: 

Als wij daar zijn gekomen; ziet een klein kindeke 

leit op ’t strooi nieuwgeboren, zoet als een lammeke. 

Koor, heel zacht:  

d’ Oogkens van stonde aan, zag men vol tranen staan. 

’t Weende uit druk en rouw, in deze straffe kou. 

  1. Koor: 

‘Ziet, wij schenken u samen een teer klein lammeken. 

Boter, melk en sane voor uw lief mondeken. 

Solo:    

Na-na-na, kindje teer, sus-sus, en krijt niet meer! 

Doe uw klein oogskens toe; zijn van ’t krijten moe!’    

Kerstmeditatie  Licht-vaardig  

Naar aanleiding van  

´De aanbidding van de herders´ van Rembrandt 

Met tijdens de meditatie door het koor lied 475: 1 en 3: Ik mag hier aan uw kribbe staan  

Na de meditatie:  

Zingen: lied 505 : 1, 2 en 3  (Koor 1, allen 2 en 3

Koor:  

In de nacht gekomen, kind van hogerhand 

Licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt,  

Kom in onze dagen, kom in onze nacht, 

Hoor de aarde klagen, Heer de wereld wacht. 

Allen: 

Allen:  

In de nacht gekomen, onmiskenbaar kind, 

Kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind. 

Kom in onze dagen, kom in onze nacht, 

Laat uw morgen dagen, kom- de wereld wacht. 

GAVEN en GEBEDEN 

Voorbeden afgewisseld met Hemelhoog lied 542:2 (alleen koor) 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
van Hem alleen mijn heil. 

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
keert zich stil tot Hem. 

Dit lied is een vertaling van het Taizélied ‘Mon âme se repose’. 

Aankondiging van de collecte en eventuele andere noodzakelijke mededelingen (glühwein en kerstbrood na afloop) door ouderling van dienst 

Collecte   

Organist speelt Quand Jesus Naquit à Noël van Claude Balbastre (vijf variaties op ‘Midden in de winternacht’) 

Iedereen gaat staan                        

Uitzending en Zegen 

Zingen: Lied 486: 1 en 4  

Midden in de winternacht 

ging de hemel open 

die ons heil ter wereld bracht, 

antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied 

herders waarom zingt gij niet? 

laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, 

laat de beltrom horen:  

Christus is geboren. 

 

Zie, reeds staat de morgenster 

stralend in het duister, 

want de dag is niet meer ver,  

bode van de luister 

die ons weldra op zal gaan;  

herders blaas uw fluiten aan, 

laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom, 

kere om, kere om, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

Zegen (zonder amen) 

Zingen: Ere zij God 

Ere zij God in den hoge
en vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen… 

Voorganger: ds Ad van Houwelingen 

Organist:  Chris Borst 

Gelegenheidskoor o.l.v. Chris Borst 

Lector: Elly Keijzer