Eerste Kerstdag 2021, Maartenskerk 10.00 uur, kerkdienstgemist-dienst
Thema: Contactmomenten!

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Aansteken van de adventskaarsen en de kerstkaars aan de Paaskaars met zang en pianospel:

1. Eén kaars gaat er nu branden en zegt aan iedereen:
er is een feest ophanden, de duisternis gaat heen.

2. Twee kaarsen staan te schijnen, hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen, dan zal er vrede zijn.

3. Een derde kaars gaat stralen. Wij wachten met geduld
en horen in verhalen hoe God Zijn woord vervult.

4. Vier kaarsen in het donker vertellen in de nacht,
met licht en blij geflonker dat ons de Vrede wacht.

5. Het LICHT waarvan wij dromen, het grote Licht is daar!
Want Jezus is gekomen. Zo worden dromen waar!

(allen gaan staan)

Aanvangslied: Lied 478: 1, 2

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

Vervolg aanvangslied Lied 478: 4

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

(allen gaan zitten)

Inleiding op de dienst

Moment met de kinderen

Liedje met de kinderen: Ga je mee op zoek https://www.youtube.com/watch?v=xHWmovpGrPo&list=PLBGLF2bL0Xx6BNUq4p11GLIYjtjPOfg-J&index=29

Gebed

Schriftlezing: Lukas 1: 1-20
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’
15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Tussenzang: Lied 506: 1, 2, 4

Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Preek

Lied na de preek: ‘Stille nacht’ door Sela: https://www.youtube.com/watch?v=d1WYUdyqjyI

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment: de collectes zijn voor 1. Kerk in Actie Kinderen in de knel en 2. de diaconie

Vieren de vluchtelingen en hun kinderen op Lesbos ook Kerst? Verslaggever Arjan Lock was te gast op Lesbos bij de Nederlandse ziekenhuispastor Martin Schneeberger. Na zijn pensionering ging Schneeberger naar Lesbos om daar te helpen. Zijn ouders waren ook vluchtelingen. Lukt het hem dit jaar een kerstviering te organiseren?

https://www.npostart.nl/kerst-onder-vuur-2021/20-12-2021/VPWON_1336384 vanaf 22:38

(allen gaan staan)

Slotlied: “Ere zij God”

Zegen

Piano / orgelspel