Kerstavonddienst 24 december 2021 21.00 uur in de Maartenskerk

Thema: Geef licht!

Aanvangslied: Daar is uit ’s werelds duistere wolken https://www.youtube.com/watch?v=uRNC7KpMY4w

Welkomstwoord

Moment van stilte

Aansteken van de Adventskaarsen

Lied: Stille nacht: https://www.youtube.com/watch?v=xpOakPnLmV8

Bemoediging en Groet

Inleiding

Interview met pastoor Trypuc deel 1

Muzikaal intermezzo

Lezing: Lukas 2: 1-20

In die dagen wordt in Rome een bevel gegeven door keizer Augustus.
Alle mensen uit heel de bewoonde wereld moeten worden geteld;
iedereen moet zich melden in de stad waar hij geboren is.
Alle mensen gaan op reis.
Ook Jozef gaat op weg.
En omdat hij van koning David afstamt,
gaat hij naar Betlehem toe,
de stad van David,
om zich daar te melden.
Jozef gaat samen met zijn vrouw Maria
die in verwachting is van hun eerste kindje.
Als zij in Betlehem zijn voelt Maria dat het kindje gaat komen.
Ze brengt een zoon ter wereld, haar eerste.
Ze wikkelt hem in doeken en legt hem neer in een kribbe.
Want er is voor hen geen plaats in de herberg.
Nu zijn er die nacht herders in de buurt van Betlehem
die in het open veld de wacht houden bij hun kudde schapen.
Plotseling staat er voor hun ogen een engel van God
en ze worden omgeven door het stralende licht van God.
Ze schrikken ervan.
Ze schrikken verschrikkelijk!
Maar de boodschapengel zegt tegen ze:
‘Schrik niet, want ik kom jullie grote blijdschap brengen,
die voor de hele mensenwereld bestemd is.’
Vannacht is voor jullie een redder geboren
in de stad van David.
Hij is de koning-messias, de Heer.
Dit is voor jullie het teken:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden.
Het kind is in doeken gewikkeld en het ligt in een kribbe.
Plotseling wordt de boodschapengel omringd door een menigte van hemelse engelen.
Ze prijzen en zingen God lof toe, en ze roepen:

‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel
zeiden de herders tegen elkaar:
‘Laten we naar Betlehem gaan
om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is
en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
Ze gingen meteen op weg
en troffen Maria aan en Jozef
en het kind dat in de kribbe lag.
Toen ze het kind zagen,
vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd
over wat de herders tegen hen zeiden,
maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en bleef erover nadenken.
De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden en prezen
om alles wat ze gehoord en gezien hadden,
precies zoals het hun was gezegd.

Muzikaal intermezzo

Interview met pastoor Trypuc deel 2

Korte overdenking

Muzikaal intermezzo: Stef Bos: Geef licht https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A

Gebeden

‘Ere zij God’ https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4

Slotwoord

Zegen