Hemelvaartsdag 13 mei 2021, Maartenskerk 10.00 uur, max 50 dienst en kerkdienstgemistdienst
thema: in de wolken, naar de volken

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met kaarsenlied Lied 290 (zang en pianospel):

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

(allen gaan staan)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

(allen gaan zitten)

Inleiding op deze dag

Lied bij het begin: Lied 666 (zang en pianospel)

De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.

De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn Koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

Inleiding op de Schriftlezingen en gebed

1ste Schriftlezing: Psalm 2
“Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’ Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen: ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’ Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.’ Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem.” (NBV)

2de Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20
“De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’” (NBV)

Muzikaal intermezzo (kort)

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 67a (zang en pianospel)

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment

(allen gaan staan)

Slotlied: Lied 667: 1, 3, 5, 6 (zang en pianospel)

Hij leeft,
naar de hemel gevaren,
vertaald in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht.

Hij leeft
in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond.

Hij leeft
in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

Gij leeft
voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.

Zegen

Pianospel