Rembrandt ritrovato, Fondazione Patrimonio Italia
Rembrandt, Adorazione dei Magi, 1632-33, collezione privata
immagini fornite da Fondazione Patrimonio Italia

Eerste zondag van de Epifanie

 

Mededelingen en aansteken van de kaarsen

 

Zingen: Lied 290 (eigen versie) 

Licht van Pasen, zondags licht)

Licht van Pasen, zondagslicht,

levensgloed op ons gezicht,

ga ons voor en vuur ons aan

om verlicht op weg te gaan.

 

Zingen als aanvangslied: Lied 72 : 1, en 3 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)

Geef, Heer, de koning uwe rechten

en uw gerechtigheid

aan ’s konings zoon, om uwe knechten

te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,

heil op der heuvelen top.

Hij zal geweldenaars vertreden,

maar armen richt hij op.

 

Heerse van zee tot zee zijn vrede,

van land tot land zijn lof,

de volken zullen tot hem treden,

zijn vijand likt het stof.

Tarsis en Scheba’s verre stranden,

breng hem uw overvloed.

Gij koningen van alle landen,

val deze heer te voet.

 

Moment van stilte

Groet, Bemoediging, gebed van toenadering

 

Zingen: Lied 72 : 6 (Bloeie zijn naam in alle streken)

Bloeie zijn naam in alle streken,

zolang de zon verrijst.

Zijn koningschap zij ons een teken

dat naar Gods toekomst wijst.

Dat opgetogen allerwegen

de volken komen saam,

elkander groetend met de zegen

van zijn doorluchte naam.

 

Kyriëgebed

 

Zingen: Lied 305 : 1 en 2 (Alle eer en alle glorie)

Alle eer en alle glorie

geldt de luisterrijke naam!

Vier de vrede die Hij heden

uitroept over ons bestaan.

Aangezicht / vol van licht,

zie ons vol ontferming aan!

 

Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!

Als genade die ons toekomt

is Hij onze nieuwe naam.

Licht uit licht, / vergezicht,

steek ons met uw stralen aan!

Voor en met de kinderen

 

Gebed bij de opening van het Woord

 

Eerste schriftlezing: Jesaja 60 : 1 t/m 6

Zingen: Lied 518 : 1 en 6 (Hoe helder staat de morgenster)

Hoe helder staat de morgenster,

en straalt mij tegen van zo ver,

de luister van mijn leven.

Kom tot mij, zoon van David, kom,

mijn koning en mijn bruidegom,

mijn hart wil ik U geven.

Lieflijk,

vriendelijk,

schoon en heerlijk,

zo begeerlijk,

mild in ’t geven,

stralend, vorstelijk verheven.

 

Laat al het vrolijke geluid,

van stemmen, van viool en fluit,

te zijner ere klinken.

Hij staat voor altijd aan mijn zij.

Mijn schone liefste is van mij,

in Hem wil ik verzinken.

Laat ons

samen

spelen zingen,

dansen springen

voor de Here,

die de koning is der ere.

 

Tweede schriftlezing: Mattheus 2 : 1 – 12

 

Zingen: Lied 498 : 1, 3 en 4 (Bethlehem, o uitverkoren stad)

Betlehem, o uitverkoren

stad in ’t veld van Efrata,

in u is een vorst geboren

als een nieuwe Jozua.

Koning Jezus, gloria,

Zoon van God, halleluja.

 

Heft uw hoofden, kleine mensen,

als uw nieuwe koning komt.

Hij doorbreekt de oude grenzen,

Hij maakt recht wat is gekromd.

Koning Jezus, gloria,

Zoon van God, halleluja.

 

Trouw en goedheid zullen wonen

in het land dat Hij bemint.

Vorsten, heersers, machten, tronen

zullen buigen voor dit kind.

Koning Jezus, gloria,

Zoon van God, halleluja.

 

Verkondiging

 

Zingen: Lied 526 :  1 en 4 (Juich voor de koning van de Joden)

Juich voor de koning van de Joden,

buig voor geen dove wereldmacht,

kniel voor de knecht die Gods geboden

beluisterd heeft en wel geacht.

Drie vreemden zochten Hem van verre,

Herodes hebben zij bespot,

met goud, met wierook en met mirre

aanbaden zij de Zoon van God.

 

Juich voor de koning van de volken

buig voor zijn opperheerschappij,

zing halleluja! Uit de wolken

komt ons zijn heerlijkheid nabij.

Bouw dan ootmoedig aan de aarde,

leg vrede in elkanders hand:

Hij die de beste wijn bewaarde

roept ons ter bruiloft in zijn land!

 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Muzikaal meditatief moment

 

Zingen: Lied 425 (Vervuld van uw zegen)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

 

Zegen